Carel Lurvink

Marssteden 40
7547 TC Enschede

053 - 4344343

Contact

1. Inleiding

Conform de eisen van de Arbowet is Carel Lurvink verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van alle personen die zich op het terrein van Carel Lurvink bevinden. Onder deze verantwoordelijkheid vallen niet alleen personeelsleden, maar ook niet-medewerkers die zich op het terrein of binnen de gebouwen van Carel Lurvink bevinden. Deze groep wordt vaak aangeduid als ‘derden’. De verantwoordelijkheid die Carel Lurvink voor derden heeft, wordt beschreven in artikel 10 van de Arbowet: “Indien bij of in rechtstreeks verband met de arbeid die de werkgever door zijn werknemers doet verrichten in een bedrijf of een inrichting of in de onmiddellijke omgeving daarvan gevaar kan ontstaan voor de veiligheid of de gezondheid van andere personen dan die werknemers, neemt de werkgever doeltreffende maatregelen ter voorkoming van dat gevaar.”
In deze richtlijn worden de specifieke regels en voorschriften voor derden besproken. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen derden. Een door u ondertekend exemplaar van dit protocol dient in bezit te zijn van Carel Lurvink.

2. Bezoekers

Onder deze groep vallen alle personen die met een bepaald doel Carel Lurvink bezoeken, echter zonder er specifieke werkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld vertegenwoordigers en klanten.

3. Regels en voorschriften

Bezoekers van Carel Lurvink moeten te allen tijden beschermd worden tegen de risico's in de gebouwen. In het algemeen kan er vanuit worden gegaan dat bezoekers de weg binnen het gebouw niet goed kennen en daarom bij het zoeken naar de bestemming op mogelijk ongewenste plaatsen terechtkomen of tijdens een calamiteit een verkeerde vluchtroute kiezen. Een individuele bezoeker moet daarom opgevangen en begeleid worden door de persoon die als gastheer/gastvrouw optreedt voor het bezoek. Meldpunt voor een bezoeker is de receptie / balie van de vestiging. In principe zullen passanten niet of nauwelijks in contact komen met werkzaamheden. Om te voorkomen dat er mogelijk toch ongewenste gebeurtenissen optreden, is het van belang om ook buiten de vestigingen te letten op orde en netheid. Gevaarlijke stoffen (gassen, afval) moeten achter hekken opgeborgen worden en bouwputten (gaten) moeten goed worden afgeschermd.

 Vrije doorgang
Het blokkeren van deuren, gangen en rijstroken is verboden. Brandblussers, brandslanghaspels en handbrandmelders moeten vrij toegankelijk zijn. Het buiten bedrijf stellen van deuren, gangen etc. mag alleen in overleg met Carel Lurvink.

 Roken
Roken is niet toegestaan in het gebouw.

 Calamiteiten
Het centrale alarmnummer van het Carel Lurvink 053-4344343. Indien bij een calamiteit de afdeling waar u zich bevindt wordt ontruimd, moet u met de overige aanwezigen naar de verzamelplaats gaan. Wacht op de verzamelplaats de verdere instructies van de BHV af. U mag de verzamelplaats niet zonder toestemming verlaten, opdat hulpverleners niet onnodig gaan zoeken naar niet vermiste personen.

4. Algemeen veiligheidsreglement voor derden

I. Dit reglement geldt voor derden, die zich in gebouwen van Carel Lurvink bevinden;
II. Derden dienen zich te houden aan de actuele wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de
Arbowetgeving en de milieuwetgeving alsmede de geldende voorschriften van de
milieuvergunningen zoals van toepassing op de gebouwen;
III. Een ieder dient in het belang van eigen en een anders veiligheid en gezondheid de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dienen
zodanige maatregelen genomen te worden, dat de kans op brand, explosie e.d. naar
redelijkheid uitgesloten moet worden geacht;
IV. De werkzaamheden van derden mogen niet onnodig leiden tot overlast of verhoogde
veiligheidsrisico’s voor de overige gebruikers;
V. Derden dienen de betekenis van de geplaatste verbods- gebods- en waarschuwingsborden te
kennen en voor naleving daarvan te zorgen;
VI. Instructies of aanwijzingen van het hoofd van het BHV-team van het betreffende gebouw
(indien van toepassing) of van de gebouwbeheerder hebben voorrang op de bepalingen
genoemd in punt V;
VII. Derden dragen bij aan de veiligheidsorganisatie (indien van toepassing) van het betreffende
vestiging waar zij gehuisvest zijn (zoals bijvoorbeeld het BHV-team);
VIII. Paden, uitgangen, trappen en toegangen tot schakelaars, kleine blusmiddelen en andere
veiligheidsmiddelen moeten worden vrijgelaten. Vluchtwegen mogen nimmer geblokkeerd
worden;
IX. Reparaties, wijzigingen aan gebouw of installaties mogen alleen worden uitgevoerd door
daartoe aangewezen personen;
X. Derden zijn verplicht om na vaststelling van een (potentieel) onveilige situatie dit onmiddellijk
te melden aan de QHSE manager;
XI. Derden dienen zich te houden aan de geldende toegangsregeling voor het gebouw buiten de
reguliere openstellingtijden;
XII. In geval van brand en/of ongeval belt men terstond (053-4344343) onder opgave van plaats
en, indien mogelijk, omvang c.q. aard van de calamiteit of drukt men de dichtstbijzijnde
handbrandmelder in;
XIII. Het is derden niet toegestaan algemene gebouwgebonden veiligheidsmiddelen te
verplaatsen of te wijzigen;
XIV. Aanschaf, vervoer, opslag, gebruik en afvoer van gevaarlijke apparatuur en gevaarlijke stoffen
dienen te geschieden volgens de (wettelijke) richtlijnen; Bij aanschaf hiervan dienen in
overleg met de gebouwbeheerder de voor gebruik, vervoer, opslag en afvoer benodigde
veiligheidsmiddelen te worden aangeschaft;
XV. Met betrekking tot een aantal categorieën werkzaamheden, apparatuur en stoffen gelden
specifieke richtlijnen en instructies binnen de gebouwen. Derden zijn bij de werkzaamheden
vallende onder genoemde categorieën verplicht, voor zover er sprake is van een verhoogd
veiligheidsrisico voor het gebouw danwel de overige gebouwbewoners, zich te houden aan
deze reglementen. Iedereen die deze werkzaamheden uitvoert of omgaat met deze
apparatuur of stoffen is verplicht zich hiervan op de hoogte te stellen en hiernaar te werken;

Het gaat om:

 Transport, het werken met (hand)gereedschappen of grotere mechanische apparatuur of het
werken op hoogte;
 Werkzaamheden waarbij elektrische spanningen een rol spelen (ook lagere spanningen);
 Aanschaf, transport, opslag, gebruik of afvoer van chemicaliën;
 Vergunning brandgevaarlijke werkzaamheden;

SLOTBEPALINGEN

XVI. In uitzonderlijke gevallen kan door de gebouwbeheerder ontheffing van geldende
veiligheidsvoorschriften worden verleend;
XVII. Voor inlichtingen en adviezen op het gebied van veiligheid en milieu kan men zich wenden
tot QHSE.
Experts binnen uw branche
Al 125 jaar tevreden klanten
Online bestelgemak
Kwaliteit, snel en veilig geleverd

Hoofdkantoor en servicecenter Enschede
Marssteden 40
7547 TC Enschede

053 - 4344343

Servicecenter Hilversum
Franciscusweg 279A
1216 SG Hilversum

035 - 6561402

 

Openingstijden (ma. t/m vr.): 8:15 tot 17:15 uur