[Long read] Parameters die het gebruik van chemische beschermingshandschoenen beïnvloeden

chemische beschermingshandschoenen
Hoe lang kunt u uw handschoen gebruiken?
Zelfs de beste chemische handschoenen bieden steeds een beperkte bescherming. Hoelang u een chemische beschermingshandschoen gebruikt, is daarbij een van de belangrijkste beperkingen. Hoelang beschermt mijn handschoen mij? Hoelang kan ik ze dragen? Kan ik ze gebruiken nadat ze werd blootgesteld aan een chemische stof? Dit zijn essentiële vragen om te bepalen of u al dan niet beschermd bent tegen de chemicaliën die u gebruikt. Maar deze vragen correct beantwoorden is een moeizaam proces en alleen al bepalen met welke parameters dient rekening gehouden te worden is complex. De hieronder beschreven criteria helpen u om zelf uit te maken hoelang u uw chemische beschermingshandschoen kan gebruiken.

Een chemische handschoen biedt enkel een beperkte bescherming tegen de chemicaliën die u gebruikt - hoe lang u de handschoen gebruikt is daarbij een van de grootste beperkingen.

Eigenschappen van chemicaliën

De maximale gebruiksduur van een chemische beschermingshandschoen hangt af van:

De aard van de gebruikte chemicaliën

De eigenschappen van chemicaliën bepalen hoe snel ze door het handschoenmateriaal dringen. Zo dringt een viskeuze chemische stof trager door een handschoen dan een lichtvloeibare stof. Anderzijds wordt van vaste chemische stoffen verondersteld dat ze aan het oppervlak van de chemische beschermingshandschoen blijven kleven, maar dat er geen permeatie door het materiaal plaatsvindt. Bovendien reageert elk handschoenmateriaal anders op elke chemische stof: een bepaald materiaal beschermt misschien helemaal niet tegen een bepaalde chemische stof, maar kan wel het meest geschikte materiaal voor een andere chemische stof zijn.

Elk handschoenmateriaal reageert anders - afhankelijk van de chemische stof

Om de chemische weerstand van handschoenen te beoordelen werden verscheidene normen ontwikkeld, zoals de Europese (EN374) en de Amerikaanse (ASTM F739). Elke norm bepaalt hoeveel tijd er verloopt voor een chemische stof door het materiaal dringt. Die tijd wordt de permeatiedoorbraaktijd" van een chemische stof genoemd. Hoe langer de permeatietijd, hoe beter de bescherming die de handschoen biedt.

Hoe langer de permeatietijd, hoe beter de bescherming die de handschoen biedt

Ansell Chemical GuardianTM werd ontwikkeld om het selecteren van chemische beschermingshandschoenen te vereenvoudigen voor de chemicaliën die u specifiek gebruikt. Het systeem bevat momenteel informatie over permeatietijden van ongeveer 4500 chemicaliën en 1000 chemische mengsels. Deze gepersonaliseerde handschoenbeoordeling met verwachte permeatiedoorbraaktijden maakt het u gemakkelijker om de juiste handschoen te selecteren.

Door zijn volledige en gedatailleerde informatie over doorbraaktijden is ansell chemical guardian het perfecte hulpmiddel om gemakkelijk de juiste chemische beschermingshandschoen te selecteren.

On-site gebruik van beschermende handschoenen

Permeatiedoorbraaktijden zijn theoretische waarden die slechts overeenstemmen met ramingen of resultaten van laboratoriumtests.

Gebruiksvoorwaarden

Belangrijk: doorbraaktijden zijn steeds theoretische waarden op basis van ramingen of resultaten van laboratoriumtests. Zij houden echter geen rekening met uw specifieke gebruiksvoorwaarden. Een chemische stof dringt bijvoorbeeld sneller door het handschoenmateriaal als de stof is verhit. In de praktijk is de doorbraaktijd dus korter dan de theoretische waarde. Ook mechanische factoren (zoals de handschoen uitrekken) kunnen de tijd die een chemische stof nodig heeft om door het materiaal te dringen inkorten. Daardoor stemt de doorbraaktijd niet noodzakelijk overeen met de maximale draagtijd van een handschoen. De doorbraaktijd geeft u alleen een aanwijzing over de maximale draagtijd van de handschoen wanneer deze continu in contact staat met de chemische stof. Deze waarde houdt dus geen rekening met uw precieze gebruiksomstandigheden. Daarom is geval per geval een evaluatie van de draagtijd nodig, waarbij rekening wordt gehouden met de diverse factoren die uw bescherming kunnen beïnvloeden.

Een evaluatie van de draagtijd van een chemische beschermingshandschoen is geval per geval nodig om rekening te houden met de reële gebruiksomstandigheden ter plaatse.

Aarzel niet om een bepaalde handschoen in de praktijk van uw toepassing te testen voor u ze selecteert, om na te gaan hoe lang u ze kan gebruiken. Controleer tijdens deze test de handschoen visueel op tekenen van aantasting en ga na of de chemische stof niet te snel door het handschoenmateriaal dringt.

Mag ik mijn chemische beschermingshandschoen opnieuw gebruiken?

Het is altijd moeilijk om uit te maken of u een handschoen die al gebruikt werd opnieuw mag gebruiken. Ze is immers al eens in contact geweest met de chemische stof. Het is dus mogelijk dat de gebruikte handschoen niet langer dezelfde bescherming biedt als toen ze nieuw was. Na het eerste gebruik blijft de chemische stof immers op de handschoen zitten en ze blijft dan door het materiaal dringen. Daardoor is de chemische stof misschien al binnenin de handschoen aanwezig wanneer u de handschoen opnieuw wil gebruiken. Daarom adviseren wij om handschoenen zoveel mogelijk slechts één keer te gebruiken.

Maar om praktische redenen willen eindgebruikers hun handschoen vaak toch hergebruiken. Deze beslissing mag u alleen maar nemen als u extreme voorzorgsmaatregelen neemt. Hou altijd rekening met de totale tijd waarin uw handschoen in contact staat met de chemische stof, dus vanaf het begin van het eerste gebruik van de handschoen tot het einde van het laatste gebruik ervan. De tijd tussenin, wanneer u de handschoen niet gebruikt, telt dus ook mee. Vergelijk deze totale tijd met de theoretische doorbraaktijd:

  • Als de totale gebruikstijd langer is dan de doorbraaktijd, mag u de handschoen niet opnieuw gebruiken. Gebruik in de plaats daarvan een nieuwe handschoen.
  • Als de totale gebruikstijd korter is dan de doorbraaktijd dient u geval per geval een beoordeling te maken en daarbij rekening te houden met uw gebruiksvoorwaarden.

Ongeacht de doorbraaktijd en de gebruikstijd dient u de handschoen altijd visueel te inspecteren voor u ze opnieuw gebruikt. Als u merkt dat de handschoen is aangetast, gebruik ze dan niet opnieuw. Het betekent immers dat de beschermende eigenschappen van de handschoen zijn aangetast door het eerste contact met de chemische stof.

Na een eerste gebruik van de handschoen kan u eventueel de buitenzijde ervan reinigen door middel van een spoelprocedure. Let op: deze spoelprocedure garandeert niet dat de chemische stof volledig van de handschoen zal afgespoeld zijn. Sommige chemicaliën blijven hardnekkig op de handschoen zitten en dringen
door het materiaal. Toch kan een spoelprocedure het risico op continue permeatie tijdens de periode waarin de handschoen niet gebruikt wordt licht verminderen.

  • Met uitzondering van handschoenen in polyvinylalcohol (PVA) kunnen chemisch beschermende handschoenen aan de buitenkant overvloedig met water worden gespoeld.
  • Aangezien PVA-handschoenen aangetast worden door contact met water en alcoholen, dienen andere oplosmiddelen gebruikt te worden voor de spoelprocedure, zoals white spirit, kerosine, xyleen, perchloorethyleen of methyleenchlroide.

Ongeacht of de handschoen werd afgespoeld, dient u ze altijd te inspecteren voor u ze opnieuw gebruikt.


Voorbeeld 1 van een aangetaste handschoen.

Bi-ColourTM gedurende 5 min. in contact met zwavelzuur 98%. Er is verkleuring van de handschoen opgetreden, waardoor ze niet meer dezelfde chemische bescherming biedt.
Voorbeeld 2 van een aangetaste handschoen.

Vergelijking tussen een Solvex® die 3 uur in aceton werd gedompeld (rechts) en een Solvex die met geen enkele chemische stof in contact is gekomen (links). De handschoen die in aceton werd gedompeld, is uitgetrokken en dit wijst op aantasting.

Hoe lang mag ik een handschoen voor eenmalig gebruik dragen?

Handschoenen voor eenmalig gebruik dienen om de eindgebruiker te beschermen tegen incidentele spatten van chemicaliën, meestal in een laboratoriumomgeving. Laboratoriumpersoneel gebruikt immers veel verschillende chemicaliën, maar moet ook over een goede beweeglijkheid beschikken om fijne instrumenten te hanteren. Daarom is een dunne handschoen in een dergelijke omgeving onontbeerlijk.
Er is maar één correcte manier om veilig te werken met handschoenen voor eenmalig gebruik: zodra spatten van een chemische stof op de handschoen voor eenmalig gebruik zijn terechtgekomen, dient de gebruiker deze handschoen te verwijderen en onmiddellijk door een andere te vervangen. Deze opmerking geldt steeds, ongeacht de gebruikte chemische stof. Omdat handschoenen voor eenmalig gebruik dun zijn, beschermen ze alleen tegen incidentele spatten van chemicaliën of tegen kortstondig contact ermee. Voor een langere bescherming verdienen herbruikbare handschoenen altijd de voorkeur. Toch heeft een arbeider soms geen andere keuze dan gedurende langere tijd handschoenen voor eenmalig gebruik te dragen, ook al zijn er spatten op terechtgekomen. Dit gebeurt meestal als een grote beweeglijkheid nodig is voor de hele duur van het werk. Om beschermingsproblemen te vermijden kan de arbeider altijd de Barrier®-handschoen als onderhandschoen gebruiken en een handschoen voor eenmalig gebruik over de Barrier-handschoen aantrekken. Op die manier zijn zowel zijn bescherming als zijn beweeglijkheid optimaal.

Maak een afspraak voor het opstellen van de Chemchart!

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak voor het opstellen van de Chemcart. Bel naar 053 - 303 40 54 of stuur een e-mail naar [email protected]

 

Gerelateerde artikelen