Wijzigingen in de nieuwe versie van BRCGS 9

Food - Wijzigingen in de nieuwe versie van BRCGS
Wat kunt u verwachten?
De BRCGS Food standard beschrijft de hygiëne- en voedselveiligheidseisen voor de voedselverwerkende bedrijven die direct leveren aan de retailsector. De BRCGS is voor het eerst gepubliceerd in 1998. In de loop der jaren is deze meerdere keren aangepast en aangevuld. Hiermee blijven de eisen aansluiten op recente wet- en regelgeving, de nieuwste trends, activiteiten en praktijkervaringen, maar ook aan de steeds hoger wordende verwachtingen van de consumenten.

De huidige versie 8 is verschenen in augustus 2018. Op dit moment wordt gewerkt aan versie 9, die in augustus 2022 wordt verwacht. De conceptversie is al wel gepubliceerd, zodat de industrie nog de mogelijkheid heeft feedback te geven. De belangrijkste te verwachten wijzigingen lichten we hieronder toe.

BRCGS audits deels op afstand

Volgens de conceptversie wordt het mogelijk een gemengde audit uit te laten voeren, waarbij deels op afstand en deels op locatie wordt getoetst. Dit betekent dat de audits op registers, systemen en documentatie ook op afstand kunnen worden beoordeeld. De audits van de productie(faciliteiten) en goede productiepraktijken (GMP) worden nog steeds alleen op locatie uitgevoerd.

Voedselveiligheidscultuur wordt belangrijker

Aan de interne audits zijn de voedselveiligheidscultuur en naleving van het voedselveiligheids- en kwaliteitsbeheerssysteem toegevoegd. Dat uw organisatie het belang van voedselveiligheid inziet en uitdraagt, moet straks aangetoond kunnen worden.

De voedselveiligheidscultuur binnen uw organisatie wordt hiermee een steeds belangrijker onderdeel van de BRCGS. Het belang van voedselveiligheid wordt niet alleen getoetst op de kwaliteitscontrole- en kwaliteitswaarborgingsafdeling, ook op de overige afdelingen moet het personeel voldoende op de hoogte zijn van hoe er binnen de organisatie omgegaan wordt met voedselveiligheid. Het management wordt gestimuleerd om te zorgen voor een plan, zodat continue verbetering van de voedselveiligheidscultuur binnen de gehele organisatie gewaarborgd is. Dit plan moet jaarlijks worden herzien.

Meer inspecties BRGS-norm

Om aan de BRCGS-norm te voldoen staan diverse punten van controle en inspectie beschreven, zoals dat de fabrieksomgeving en procesuitrusting in goede staat en goed onderhouden moet zijn, inspectie van producten waarvan het productieproces of verpakkingsproces uitbesteed is, inspectie van glas en andere breekbare materialen, ongedierte inspecties en controle op naleving van persoonlijke hygiënemaatregelen. Deze inspecties moeten regelmatig worden uitgevoerd.

Naast de huidige op risico gebaseerde frequentie van het uitvoeren van inspecties, moeten volgens BRCGS 9 inspecties ook worden uitgevoerd als er wijzigingen plaatsvinden die effect kunnen hebben op de voedselveiligheid. Daarnaast moeten de resultaten niet alleen teruggekoppeld worden aan het verantwoordelijke personeel, ook moet een samenvatting van de resultaten worden besproken met de directie.

Aanvullingen voedselfraudeplan

Aan het VACCP-plan (Vulnerability Analysis and Critical Control Points), de risicoanalyse en het kwetsbaarheidsplan voor voedselfraude is in BRCGS 9 toegevoegd dat de risicoanalyse door een bevoegd persoon of een bevoegd team kan worden opgesteld. De persoon of het team moet inzicht hebben in de potentiële risico’s van voedselfraude, weten welke grondstoffen op de locatie worden gebruikt en de kwetsbaarheid kunnen beoordelen. Ook is in deze versie vastgelegd dat als een product een claim bevat, zowel de productformulering als het productieproces gevalideerd moeten zijn. Ook zijn de momenten waarop het plan opnieuw moet worden bekeken uitgebreid.

Testen en laboratoriumactiviteiten

Voor het afnemen van productmonsters die aan een laboratorium worden geleverd, is toegevoegd dat hiervoor procedures moeten worden opgesteld. Daarnaast is een aanvulling gedaan op de uit te voeren controles en hoe deze gedocumenteerd moeten worden. Zo moeten de laboratoriumactiviteiten ook worden opgenomen in de werkprocedures en moet het binnen en buiten het laboratorium verplaatsen van materialen die een risico kunnen vormen voor producten, grondstoffen of het productiegebied gedocumenteerd worden. Ook moeten er regels zijn vastgelegd voor de hygiënemaatregelen van beschermende kleding en het beheer en het toezicht op laboratoriumapparatuur. Als er testen worden uitgevoerd in zowel de productie- als de opslagruimten moet ook hier vervuiling van het product worden voorkomen.

Wijzigingen productierisicogebieden

In versie 9 is onderscheid gemaakt op beheersing van pathogenen (ziektekiemen) bij de ruimtes die een verschillend risiconiveau hebben. Dit houdt in dat aan de hoge risico ruimtes ook hogere eisen voor schoonmaakapparatuur en apparatuur voor CIP (Cleaning in place) worden gesteld. Voor deze hoge risico ruimtes zijn ook procedures toegevoegd voor eventueel aanwezige verplaatsbare of te verwijderen wanden.

Toevoeging handelsproducten

Voor handelsproducten moet volgens de conceptversie een apart voedselveiligheidsplan worden opgesteld. Na de toelichting wat volgens de BRCGS onder handelsproducten valt, wordt uitgelegd wat een audit met handelsproducten inhoudt en hoe een handelsproduct kan worden uitgesloten van een audit.

Audits volgens BRCGS 9 in 2023

BRCGS 9 is nog een conceptversie, dus het is nog niet zeker of de wijzigingen zoals hierboven beschreven in de definitieve standaard worden doorgevoerd. In augustus 2022 wordt de publicatie van deze nieuwe versie verwacht. Audits volgens BRCGS 9 zullen plaatsvinden vanaf 1 februari 2023.

Heeft u vragen of wilt u advies over de huidige of nieuwe versie van de BRCGS Food standard? Onze specialisten helpen u graag verder als u belt naar 053 - 434 43 43 of een e-mail stuurt naar [email protected].

Gerelateerde artikelen