EN374 3

De norm EN374 staat voor bescherming tegen chemische risico’s en micro-organismen van werkhandschoenen. De pictogrammen en benamingen EN374-1, EN374-2 en EN374-3 geven aan welke mate van bescherming de werkhandschoenen bieden tegen gevaar van chemicaliën en micro-organismen. Dit gebeurt middels een test op doorbraaktijd (ook wel permeatie genoemd) van dertig minuten. Om in aanraking te komen voor de EN374-3 normering moet er bij de test op minimaal drie chemicaliën een doorbraaktijd van minimaal dertig minuten behaald worden. Met andere woorden, de chemicaliën mogen binnen een half uur niet door de handschoen heen breken.

Het prestatieniveau van de werkhandschoen wordt aangeduid met een cijfer tussen de 1 en 6. Hierbij betekent nummer 1 (een doorbraaktijd van minder dan tien minuten) minimale bescherming en nummer 6 (een doorbraaktijd van minder dan 480 minuten) maximale bescherming. Dit is volgens de inmiddels verouderde EN 374:2003-norm. Deze normering is vooral gericht op de penetratie en permeatie van gevaarlijke stoffen en zuren. Penetratie wil zeggen dat de handschoen niet mag lekken en permeatie duidt erop dat de handschoen geen chemische stoffen mag absorberen, anders komt de huid alsnog in aanraking met de stof.

De nieuwe EN ISO 374:2016 norm verfijnt de vereisten waaraan de werkhandschoenen moeten voldoen om de handen van werknemers te beschermen tegen (gevaarlijke) micro-organismen en chemische stoffen. De nieuwe norm maakt de testresultaten namelijk consistenter. De drie pictogrammen uit de oude EN 374-norm zijn hierin vervangen door één pictogram voor drie categorieën chemische handschoenen. Dit wordt aangeduid met een letter. De handschoenen worden ingedeeld als Type A, Type B of Type C en krijgen nieuwe pictogrammen geëtiketteerd. De nieuwe norm specificeert dus drie beschermingsniveaus op basis van de prestaties op het gebied van permeatie.